Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 19 2013

crystaliseed
Może teraz leżysz z otwartymi oczyma i powtarzasz moje imię. Może boisz się jutra, tak jak i ja? Jeżeli w tej chwili potrafisz zrozumieć i domyślić się czegoś, to pamiętaj: jestem teraz z tobą(...) Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Marek Hłasko
Reposted fromtimetolove timetolove viaunmadebeds unmadebeds
crystaliseed
Reposted fromweightless weightless viachained chained

December 18 2013

crystaliseed
crystaliseed
0598 cc73 400
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viachained chained
crystaliseed
przyjedź do mnie, chcę Ci albo oczy wydrapać albo się kochać, jeszcze nie wiem.
— Ochocki
Reposted fromvith vith viaunmadebeds unmadebeds

October 14 2013

crystaliseed
7398 2ab7 400
Reposted fromthe-devil-inside the-devil-inside via169cm 169cm
crystaliseed
Całuję Cię, jeżeli tak można nazwać - ten akt chorej, głodnej i bezsilnej wyobraźni.
— Agnieszka Osiecka

September 07 2013

crystaliseed
Może wejdziesz do łóżka. Porozmawiamy.
— Różewicz, Kartoteka
crystaliseed
Najtrudniej człowiekowi oszukać siebie między 3 a 6 nad ranem.
— Stephen King (z książki Bezsenność)
crystaliseed
Dopóki jesteś tu ze mną to miejsce coś znaczy
— Miuosh "Matka i krew"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaaheavyheart aheavyheart
crystaliseed
Lubię kiedy zamykasz mi usta i umysł pocałunkami
i zapominam, że tęskniłam całymi dniami.
Reposted fromkissalicious kissalicious vialilu lilu
7330 2196 400
crystaliseed
"Noce zostały stworzone po to, 
by mówić rzeczy,
których nie potrafisz powiedzieć następnego dnia."
-Arctic Monkeys, 'Do I Wanna Know'
crystaliseed
Pa­miętasz ten mo­ment, kiedy ja­ko dziec­ko, w wieku koło sied­miu lat, ma­lujesz ob­ra­zek i niebo to niebies­ki pa­sek u góry kar­tki? I wte­dy przychodzi ten mo­ment roz­cza­rowa­nia, kiedy nau­czy­ciel mówi ci, że tak nap­rawdę niebo zaj­mu­je cała wolną przes­trzeń na ry­sun­ku. I to jest ta chwi­la, kiedy życie zaczy­na być co­raz bar­dziej skom­pli­kowa­ne i nieco nud­niej­sze, po­nieważ za­malo­wywa­nie kar­tki na niebies­ko jest raczej nużącym zajęciem.
     
— Alan Rickman
crystaliseed
crystaliseed
Nie każda noc przynosi ulgę powiekom.
— O.S.T.R. "Nie każdy"
Reposted fromsskittles sskittles viachained chained
crystaliseed
Potrzebuję ósmego dnia tygodnia - tylko dla nas.
— tylko

August 19 2013

crystaliseed
Reposted fromtwice twice viaemeri emeri
crystaliseed
1778 e644 400

ostatnio owszem.

crystaliseed
- Jak ty się nazywasz? Jak mam do ciebie mówić?
- Jak chcesz. Najlepiej: kochanie.
— Marek Hłasko
Reposted fromyoungblood youngblood viaoktawiia oktawiia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl